Handleiding

Het doel van deze website is in eerste instantie verdere professionalisering van het vak Chinese Taal en Cultuur. De website biedt lesmateriaal en opdrachten met het schoolexamen Chinees als uitgangspunt. Daarnaast kan de website gebruikt worden voor andere vakken zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie en Maatschappijleer. Ook lenen zich een aantal onderwerpen uitstekend voor het beroeps- en hoger onderwijs. Wij hopen dat ieder die geïnteresseerd is in China plezier zal hebben van dit materiaal.
Wij zijn ons ervan bewust dat niets zo snel kan veranderen als in China en excuseren ons bij voorbaat als bepaalde zaken zijn ingehaald door de tijd. China is nooit zoals het lijkt en hier willen wij de woorden van de sinoloog Orville Schell aanhalen: ‘China is best understood by those capable of embracing contradictions’.

Het lesmateriaal

De docent kan naar eigen inzicht het lesmateriaal gebruiken. Laat je de leerlingen zelfstandig werken en onderzoek doen, of behandel je het onderwerp in de klas? Er zijn verschillende soorten vragen: met bronnen, filmpjes, denkvragen, opzoekvragen, discussievragen. Deze kunnen natuurlijk op meerdere manieren behandeld worden, zelfstandig, in duo’s, of in de klas. De opdrachten zijn zelfstandig of met meerdere leerlingen te maken. De docent kan de opdrachten naar eigen inzicht en behoefte aanpassen (in Word). Bij de meeste onderwerpen staat een ‘Literatuur tip’. Een vertaald Chinees boek dat bij het onderwerp past en eventueel voor het sub domein Literatuur gelezen kan worden. Bij ‘Verder lezen’ staat extra materiaal voor de geïnteresseerde lezer. Veel van dit materiaal is ook door ons gebruikt.  Bij ‘Verder kijken’ staat beeldmateriaal dat wij aanraden.

De website kan ook goed dienstdoen bij online lesgeven. Hoewel de website bedoeld is voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs, kunnen een aantal onderwerpen heel goed al in de onderbouw behandeld worden.
Zo kan het maximale uit deze website gehaald worden.

Handleiding Chinees Cultuurplein

Hoe te gebruiken bij het schoolexamen Chinees

Hoewel het Cultuurdomein onderdeel is van het schoolexamen Chinees, was er nauwelijks lesmateriaal voorhanden. Deze website wil hier verandering in bieden. Het ‘probleem’ van het Chinese Cultuurdomein is altijd de enorme hoeveelheid stof. Waar begin je en wat doe je wel of niet? Hoe combineer je literatuur met cultuur? 

In de Handreiking van het SLO staat het volgende: Het Cultuurdomein bestaat uit de sub domeinen Chinese Literatuur (E1) en Chinese Cultuur (E2). De exameneis voor het sub domein Chinese Literatuur is als volgt: De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met ten minste drie literaire werken.

Voor het sub domein Chinese Cultuur (E2) is de exameneis als volgt: De kandidaat kan: (door middel van voorbeelden) een overzicht geven van uiteenlopende Chinese cultuuruitingen; beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn ervaringen met enkele Chinese cultuuruitingen. 

De exameneisen bieden veel ruimte voor een eigen invulling van de docent. De website is hiermee in overeenstemming. Het staat de docent vrij het materiaal op de website naar eigen wens en behoefte te gebruiken, maar natuurlijk is enige samenhang wel raadzaam. Wij geven hier een aantal suggesties:

  • Chronologisch: de docent start met Geschiedenis en zoekt daar een extra thema bij. Bijvoorbeeld: ‘China na 1978’ en ‘Economie en milieu’. Of: ‘Uitvindingen’ en de Oude en Nieuwe Zijderoute. 
  • Thematisch: de docent of leerling kiest een thema naar voorkeur, actualiteit, of passend bij een school-breed of vakoverstijgend project. Of ter ondersteuning van een uitwisseling. 
  • Literatuur/film/cultuur combinatie. Gezien de schoolexameneisen, is geprobeerd bij elk onderwerp een literatuur tip te geven. Bij het lezen van de drie literaire werken kan een thema of onderwerp uitgekozen worden dat daarbij past. Bijvoorbeeld: Lu Xun met ‘De Geboorte van het moderne China’. Jonge generatieschrijvers als Han Han en Zhang Yueran zijn te combineren met ‘Jong in China’. Literaire werken die tijdens de Culturele Revolutie spelen zijn te combineren met ‘Rood China – China onder Mao’ enz.  Zo kan gelezen worden met kennis van zaken waardoor het plezier in het boek vergroot wordt. 

Voor het schoolexamen kan een combinatie van opdrachten gebruikt worden. Hiertoe lenen zich het best de literatuur opdrachten en de grotere opdrachten aan het eind van elk hoofdstuk. Het is aan de docent een keuze te maken uit de opdrachten en het aantal te maken opdrachten. Ook de weging van de opdrachten binnen het PTA en de beoordeling van de opdrachten is aan de docent of vaksectie. Als voorbeeld kan hier het volgende PTA voor het Cultuurdomein gegeven worden. 

Examen overzicht Chinees Cultuurplein