Opdrachten Chinese Literatuur

Literatuur is een belangrijk onderdeel van het Cultuurdomein van het vak Chinees. Dit Cultuurdomein bestaat uit de sub domeinen Chinese Literatuur (E1) en Chinese Cultuur (E2). De exameneis voor het sub domein Chinese Literatuur is als volgt: De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met ten minste drie literaire werken.

ChineesCultuurplein-illustratie-Literatuur-Victorgrafischontwerp

Inhoud

 • Boekverslag 
 • Boek- en filmbespreking
 • Muurkrant Culturele Revolutie
 • Essay over Kong Yiji, met toneelscène
 • Lessenreeks klassieke Chinese poëzie
 • Schoolexamen Chinese poëzie

Inleiding
Geadviseerd wordt de lijst van Literatuursuggesties te raadplegen voor mogelijkheden van te lezen literaire werken. Natuurlijk is het ook raadzaam om het hoofdstuk Literatuur  door te nemen, ook daar worden schrijvers en boeken besproken die helpen een keuze te maken. Bedenk dat bij veel werken, die nogal lijvig zijn, ook een gedeelte te lezen is: een aantal hoofdstukken of bijvoorbeeld een van de twee of drie novellen. Lezen moet vooral een prettige bezigheid zijn en niet een afschrikwekkende klus! 

Bij het lezen van Chinese literatuur is kennis van de Chinese cultuur onontbeerlijk. Het verhoogt het begrip en de waardering voor het literaire werk. Het wordt dan ook aangeraden om een brug te maken met de betreffende gedeeltes van deze site, en deze in samenhang door te nemen. Vice versa staan ook bij de meeste onderwerpen literatuur tips.  

De literaire werken mogen in vertaalde vorm gelezen worden. Er zijn, zoveel als mogelijk, Nederlandse vertalingen genoemd, zie ook de lijst met literatuur suggesties. Het is ook mogelijk om gedichten of een vereenvoudigde versie van het originele werk (bijvoorbeeld Xiyouji) in het Chinees te lezen, veel leerlingen geeft het een goed gevoel dit te kunnen! Een voorbeeld van de link met taal is ook de scène van Kong Yiji. Literaire werken kunnen natuurlijk ook in een andere moderne vreemde taal gelezen worden, misschien te combineren met de literatuurlijst voor Engels, Frans of Duits gelezen! 

Boekverslag moderne Chinese literatuur 
(Judith Zoetelief, Montfort College) 

Iedere leerling leest individueel een verhaal, novelle, boek of aantal hoofdstukken uit Chinese vertaalde literatuur of van een Chinese auteur die schrijft in het Nederlands of Engels. Het gelezen materiaal wordt schriftelijk getoetst door middel van een te maken boekverslag. Maximaal 2500 woorden. Richtlijnen: het boekverslag dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

Gegevens
Vermeld gegevens zoals de titel, naam van de auteur, jaartal eerste druk, etc. Zoek ook de Chinese naam van de auteur op in Pinyin en karakters. Let op juiste Pinyin transcriptie.

Samenvatting
Wat een boekverslag zeker moet bevatten is een korte, goede samenvatting van het verhaal. Zorg ervoor dat je niet te diep ingaat op bepaalde dingen. Een samenvatting kan per hoofdstuk worden gemaakt, maar in het algemeen is het beter om dit niet te doen. Een samenvatting van het hele boek in één keer geeft de verbanden en de verhaallijn namelijk beter weer.

 Hoofdpersonen
Geef de hoofdpersonen zo objectief mogelijk weer, zodat je eigen mening over deze personen niet te overheersend wordt. Noem de kenmerken van de persoon en leg verbanden tussen personen. Als een persoon een bepaalde ontwikkeling doormaakt in de loop van het verhaal moet deze ook vermeld worden onder dit kopje. 

Titelverklaring
Dit verschilt per boek. Soms is het overduidelijk waar de titel vandaan komt, maar meestal is een uitleg van de titel wel handig.

Structuur
Dit onderwerp hoeft niet persé in ieder boekverslag, maar als er een opvallende structuur is, is dit wel aan te raden. Als er bijvoorbeeld een epiloog is kun je dit hier vermelden, of iets vertellen over de chronologie of het ontbreken daarvan.

Literaire stroming
Probeer, indien mogelijk na te gaan tot welke Chinese literaire stroming het boek behoort. Ga hiervoor uitgebreid in op de kenmerken van deze stroming. Geef de paginanummers voor extra duidelijkheid. Stromingen binnen de Chinese vertaalde literatuur kunnen zijn: littekenliteratuur, roots- (migranten) literatuur maar ook coming of age literatuur. Lees als achtergrondinformatie het materiaal wat je van de docent krijgt over Chinese literatuur.

Thema
Het thema benoemen is ook een belangrijk deel van een boekverslag. Geef het thema zo duidelijk mogelijk weer en geef ook uitleg.

Chinese cultuur
Dit is een van de belangrijkste onderdelen van de opdracht! Denk hier dus goed over na: Welke elementen in het boek beschouw jij als typisch Chinees of representatief voor de Chinese cultuur? Geef een aantal voorbeelden en leg uit waarom jij deze gekozen hebt als voorbeelden van Chinese cultuur. Ook hier zijn paginanummers handig, zodat de motieven en symbolen makkelijk terug zijn te vinden. Maak ook gebruik van citaten.

Tijd
Voor een verhaal is het belangrijk om te weten in welke tijd het zich afspeelt. Leg hierbij ook uit waaraan je de tijd/periode in het boek kunt herkennen.

Plaats 
Ook de plaats of plaatsen waar het verhaal zich afspeelt is belangrijk. Hierbij is het ook een aanrader om de kenmerken van deze plaats even op een rijtje te zetten.

Perspectief/ Vertelwijze
Beschrijf het perspectief of de vertelwijze kort als er geen bijzonderheden zijn. Zijn deze er echter wel dan kun je gerust wat meer tijd in dit onderdeel steken.

Evaluatie
Geef uitgebreid je mening over het boek. Vertel waar je het wel en niet meer eens bent, hoe geloofwaardig je het verhaal vond, enz.

Secundaire literatuur
Dit zijn recensies en naslagwerken die je kun toevoegen aan je boekverslag. Zoek van het boek dat je leest in ieder geval 1 recensie. Geef vervolgens je mening over de recensie en vergelijk het met je eigen mening en idee over het boek.

Opdracht boek- en filmbespreking
(Gwendolyn Tates, Rijnlands Lyceum Wassenaar)

Lees Balzac en het Chinese naaistertje van Dai Sijie (hier kan natuurlijk ook een ander verfilmd boek genomen worden zoals De rode lantaarn, Het rode korenveld, Leven!). Maak dan een samenvatting (700 woorden of 2 A4 in Times New Roman 12) en lever deze in. Tijdens de les gaan we vervolgens de film over het boek bekijken. 

Je schrijft een boek- en filmbespreking waarin in elk geval de volgende zaken aan bod komen:

 1. Algemene informatie over boek en film (gebruik hiervoor de samenvatting, maar je levert deze niet opnieuw in). Hoe gaat het verhaal, wie zijn de hoofdpersonen? Waar en wanneer speelt het zich af? 
 2. De historische context is een belangrijk gegeven bij boek en film. Zoek informatie over deze tijd en wijd hier een à twee paragrafen aan. Vind je dat deze tijd in het boek geromantiseerd wordt? 
 3. Vermeld informatie over de schrijver van het boek, die ook de regisseur van de film is. 
 4. Vergelijk het boek met de film. Noem minstens 5 verschillen tussen boek en film. Wat sprak je meer aan, het boek of de film? Waarom? Vind je dat het boek goed verfilmd is? 

Deze opdracht is onderdeel van een driedelig werkstuk, met voorwoord, nawoord en bronvermelding. Er kunnen naar keuze bijvoorbeeld de opdracht Xiyouji en een boekbespreking worden toegevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis over literatuur .

Voorwoord 
Gebruik hiervoor wat je leerde over de Chinese literatuur. Wat zijn je verwachtingen na het lezen hiervan? Waar ben je benieuwd naar? 

Nawoord
Je las drie Chinese literaire werken. Bovendien zag je een Chinese film. Vat kort samen hoe deze boeken en verhalen passen bij je kennis over Chinese literatuur en hoe je de eerste kennismaking met Chinese literatuur ervaren hebt. Wat verwachtte je en kwam dit uit? (denk aan je voorwoord). Welk verhaal of boek had je voorkeur en van welke schrijver zou je misschien meer willen lezen? 

Tips
Geadviseerd wordt tussentijdse deadlines van inlevering in te stellen. Het totale aantal woorden van dit werkstuk moet minstens 2000 en maximaal 3000 zijn. Dit is exclusief voorblad, voorwoord, nawoord en bronvermelding.

Rubric PO Chinese literatuur      
Niet op tijd inleveren kost punten. Plagiaat wordt niet geaccepteerd.  

Cijfer: ((punten /8) x 9) +1

Niveau 1: Onvoldoende 

(1 pt)

Niveau 2:

Voldoende 

(2 pts)

Niveau 3: 

Goed

(3 pts)

Niveau 4:

Excellent 

(4 pts)

Verzorging: 

lay out en taalgebruik 

Geen duidelijke structuur in de tekst. Geen koppen /tussenkopjes. 

Het verslag bevat veel taalfouten. De tekst bestaat uit te ingewikkeld of te simpel taalgebruik.

Er is enige structuur in de tekst. Soms zijn er koppen /tussenkopjes. 

Het verslag bevat enige taalfouten. Nogal wat tekst heeft te ingewikkeld of te simpel taalgebruik.

Structuur in de tekst is aanwezig, er zijn koppen en tussenkopjes. 

Het verslag heeft weinig taalfouten. De tekst heeft soms te ingewikkeld of te simpel taalgebruik.

Duidelijke structuur in de tekst, duidelijk gebruik van koppen en tussenkopjes.  Het verslag heeft geen taalfouten. De tekst is niet te ingewikkeld of te simpel en leest prettig.

Inhoud 

De inhoud is summier, niet relevant en/of doordacht. 

De inhoud is nogal summier, niet zo relevant en/of soms niet doordacht.

De inhoud is volledig, relevant en doordacht.   

De inhoud is volledig, relevant, doordacht en boeiend. 

Lay-out
Lay out: Font: Times New Roman 12

Titels
– Kleine letters en vet/onderstreept 
– Regelafstand: 1.15 
– Er mogen relevante afbeeldingen in, niet meer dan 3 (klein formaat). 

Taal
– Helder, beknopt en to the point
– Geen spellings-of grammaticafouten
– Geen te lange of onafgewerkte zinnen
– Geen opsommingstekens of nummering
– Geen onnodige of repetitieve woorden
– Geen vermenging van tijden.

Opdracht Muurkrant Culturele Revolutie 
(Jolanda Broekx, Het Amsterdams Lyceum)

In China werd aan begin van de vorige eeuw een eind gemaakt aan het keizerrijk en de dynastieën. De nationalisten kwamen aan de macht en er ontstond een machtsstrijd met de communisten. Na een burgeroorlog, de oorlog tegen Japan, en de Tweede Wereldoorlog kwam Mao Zedong in 1949 aan de macht. 

Aan het eind van deze opdracht:

 • Weet je wie Mao Zedong is, en weet je meer over zijn leven als persoon en als politicus.
 • Kun je uitleggen wat de Culturele Revolutie is.
 • Weet je waarom muurkranten, posters en slogans in China gebruikt werden en worden.

Thema
In de les leer en hoor je meer over Mao Zedong die van 1949-1976 aan de macht was in China. Het hoofdthema is de Culturele Revolutie.

Daarnaast lees je een boek in het Nederlands of Engels over de culturele revolutie. Hieronder vind je een overzicht van boeken waaruit je kunt kiezen. Geef aan de docent door welk boek je hebt gekozen (deadline 31 januari). Je mag ook zelf een boek kiezen. Vraag vooraf aan de docent toestemming of je het boek mag gebruiken. Tip: start op tijd met lezen!

Tot slot krijgt elke leerling een foto van een poster. Deze poster laat een gebeurtenis of tijdsbeeld zien. Gebruik dit materiaal om uitleg te geven over de betreffende periode.

Je krijgt informatie over het onderwerp:

 • In de les via presentaties en filmpjes.
 • Door het lezen van een boek.
 • Door zelf informatie te zoeken (in artikelen, boeken en op internet).
 • Je gebruikt een foto van een poster ter ondersteuning. Deze foto krijg je van de docent.

Je verwerkt de gevonden informatie in je eigen woorden in een muurkrant.

Muurkrant 
Een muurkrant is een krant op een echte muur. Op de muur worden foto’s, tekeningen, schema’s, tekst en quotes verzameld rondom een bepaald onderwerp. Een papieren muurkrant wordt jouw eindproduct. Je geeft hierin informatie over de Culturele Revolutie en geeft je mening over die periode aan de hand van het boek dat je leest en de poster. 

Voorbereiding
Maak een plan, verzamel informatie, kies een boek, bewaar je poster en ga aan de slag. In de les wordt aandacht gegeven aan het onderwerp. Maak aantekeningen, en lees artikelen die in de klas liggen. Natuurlijk mag je zelf ook boeken of artikelen over het onderwerp lezen. 

De papieren muurkrant maak je op A4-formaat. Je mag maximaal vijf A4’s gebruiken. Je gebruikt in totaal ongeveer 2500 woorden. Het lettertype dat je gebruikt is Arial 12 pt. Tekst die je in karakters schrijft worden in Kaiti geschreven, je mag de lettergrootte zelf bepalen.

Boek
Je leest een boek in het Nederlands of Engels. Dit boek heeft minimaal 200 bladzijden. Hieronder is een overzicht te vinden van boeken met als thema de Culturele Revolutie. Deze boeken zijn goedgekeurd voor deze opdracht. Je mag ook zelf een titel voorstellen, zorg ervoor dat de docent vooraf toestemming geeft om dit boek te gebruiken.

Lulu Wang 

Het lelietheater

Lulu Wang

Wilde rozen

Jung Chang

Wilde zwanen

Bi Feiyu

Krekel, krekel

Anchee Min

Wilde gember

Anchee Min

Rode Azalea

Yu Hua

Broers

Nien Cheng

Life and death in Shanghai

Meihong Yu & Larry Engelman

Dochter van China

Zhang Jie

Zware vleugels

Wat is in jouw muurkrant te lezen?
In de muurkrant zijn in elk geval de volgende onderdelen terug te vinden:

 1. Een opening van de muurkrant (inleiding): hier beschrijf je wat je van deze opdracht verwacht. Wat verwacht je te lezen en/of te leren. Beschrijf hoe je verwacht dat het leven er tijdens de Culturele Revolutie uitzag.
 2. Een samenvatting van het boek dat je hebt gekozen.
 3. Je mening over het boek.
 4. Je vergelijkt het boek met een quote, foto, schilderij, liedje of iets van je eigen keuze. En legt uit waarom je dat hebt gekozen
 5. Je vertelt welke foto je hebt gekregen, wat jij daarop ziet, en hoe je die foto verbindt met het verhaal dat je hebt gelezen.
 6. Je beschrijft in je eigen woorden wat de Culturele Revolutie is en wat jij denkt van deze periode.
 7. Je geeft je muurkrant een titel in karakters.
 8. Op de muurkrant is de datum in karakters te vinden.
 9. Minimaal één ander woord dat relevant is voor dit onderwerp is in karakters te lezen. Je legt uit waarom je dat woord hebt gekozen en legt de betekenis van dit karakter of deze karakters uit (met behulp van radicalen, klanklening en/of combinatie van de karakters).
 10. Een afsluiting van de muurkrant (nawoord): hier beschrijf je wat je van de opdracht hebt geleerd. Had je verwacht dat je deze kennis zou opdoen, of was het anders? Wat vond je van de opdracht en wat heb je ervan geleerd? 

Bronvermelding
Op een apart blad lever je de bronnen in die je hebt gebruikt. Beschrijf hier het boek, de gebruikte artikelen, en overige materialen. Dit blad telt niet mee bij het totaal aantal woorden. 

Beoordeling 
Hieronder zijn de beoordelingscriteria schematisch weergegeven. De deadline is bovenaan de opdracht weergegeven. 

Wanneer de opdracht te laat wordt ingeleverd, wordt er een punt in mindering gebracht.

Criteria

Punten

Hoe beoordeel je dit onderdeel?

Opmaak

1

De muurkrant is goed opgemaakt. Er zijn duidelijke kopjes. Het juiste font is gebruikt en het minimaal aantal woorden is gebruikt.

Er worden maximaal 5 A4’s ingeleverd, zowel op papier als digitaal. 

Inhoud

6

De informatie is waar en duidelijk omschreven. De leerling heeft een duidelijk beeld van deze tijdsperiode gekregen en beschrijft dit in de verschillende onderdelen. 

Volledigheid

2

Alle onderdelen zijn terug te vinden in de muurkrant. Het bronnenblad wordt apart ingeleverd.

Taalgebruik

1

De muurkrant is in goed Nederlands geschreven. Het Chinees dat gebruikt wordt is pinyin of vereenvoudigd Chinees.

Opdracht Kong Yiji, met toneelscène
(Margie Li, Stedelijk College Eindhoven) 

Je leest het verhaal Kong Yiji van Lu Xun (Lu Xun, Verzameld werk. Vert. K. Ruitenbeek. Meulenhoff, 2000 (23 blz.). De appendix van dit boek: ‘Lu Xun: werk en leven’ en het eerste hoofdstuk ‘Het afscheid van Lu Xun’ van Mark Leenhouts, Chinese literatuur van nu geven veel informatie over Lu Xun. Over de tijd waarin Lu Xun leefde kan je lezen bij: De geboorte van het moderne China.

Je schrijft een essay van 500 woorden waarin de volgende punten aan bod komen: 

 1. Wie was Lu Xun? Waarom wordt hij vader van de moderne Chinese literatuur genoemd? 
 2. Wat voor werk heeft hij geschreven? Welke thema’s kenmerken zijn werk?
 3. Verklaar de titel Kong Yiji.
 4. Waar gaat dit verhaal over? 
 5. Waarom is het altijd vrolijk in het wijnhuis wanneer Kong Yiji er is?
 6. Waarom kunnen de mensen in het wijnhuis amper geloven dat Kong Yiji kan schrijven?
 7. Hoe komt het dat Kong Yiji toenadering zoekt bij de jonge bediende en kinderen?
 8. Wat zegt het lot van Kong Yiji over het keizerlijk examen en de Chinese intellectuelen in die tijd?
 9. Wat vind jij van dit verhaal? Geef gefundeerd je mening. 

Hoewel de kwaliteit van het filmpje (6:35 min) slecht is en het Chinees onvertaald, geeft het een aardige impressie van een Chinees wijnhuis en van de persoon Kong Yiji.

Om de opdracht extra levendig te maken en een link met taalvaardigheid te maken kan er een scène van een toneelstuk worden uitgevoerd. KLIK HIER voor het Word document ‘scène uit Kong Yiji’.

Lessenreeks Klassieke Chinese poëzie 
(Rients van Goudoever, Christelijk Gymnasium Sorghvliet)

De hele reeks is goed voor 10 tot 20 lesuren, maar is makkelijk in te korten door bepaalde delen te verkorten of weg te laten. Ook kan de volgorde aangepast worden. Doelgroep: 5 VWO. 

Framing
Een goede start is het onderwerp framing. De leerlingen draaien zich naar het raam en moeten op papier beschrijven wat ze door een van de ramen zien. Ze mogen niks beschrijven dat zich buiten het raam bevindt en alleen de dingen die ze kunnen waarnemen. Geef voldoende tijd hiervoor: leerlingen vinden het moeilijk hiermee een begin te maken.

Bespreek achteraf met elkaar wat iedereen heeft opgeschreven. Dit is het begin van poëzie: je kiest een frame, in dit geval heel letterlijk een raamlijst, en beschrijft vandaaruit de werkelijkheid. Bij het bespreken van wat iedereen heeft opgeschreven merk je dat er overeenkomsten zijn. Logisch, want iedereen heeft ongeveer hetzelfde frame/kader gekozen, maar ook omdat iedereen in de klas een beetje op elkaar lijkt: jong, wonend in Nederland etc. Er zijn ook verschillen en dat komt omdat hoewel iedereen hetzelfde ziet, niet iedereen hetzelfde kijkt. Hoe je je voelt op een bepaald moment kan bepalen hoe je de werkelijkheid ziet.

Deze les leert je dat je een gedicht kan zien als een dichter die een kader om de werkelijkheid aanbrengt. In de klassieke Chinese poëzie gaat het vaak om het hier en nu van een bepaald moment. Het kader dat een Chinese dichter aanbrengt wordt natuurlijk bepaald door de tijd en plaats waarin hij (heel soms zij) leefde, ver verwijderd van de onze. De gevoelens die soms, indirect, worden beschreven zijn echter wél vaak hetzelfde.

Na de les begrijpen de leerlingen wat een frame is in de context van een gedicht en kunnen ze uitleggen op welke manier een gedicht een framing is van de werkelijkheid in de context van de Chinese poëzie.

De vorm van een Chinees gedicht
Laat een paar klassieke Chinese gedichten zien aan de leerlingen in karakters, met pinyin erbij en vertaling. Wat kan de leerling vertellen over hoe een klassiek Chinees gedicht eruitziet? 

Leerlingen valt meestal wel op: vaste regellengte en rijm. Ook dat de taal anders is: het is geen Modern Chinees. Soms valt iemand op dat er wel een ik-persoon in de vertaling is, maar niet in het gedicht. 

Parallellie is iets dat leerlingen niet in eerste instantie zien, maar zodra ze begrijpen wat het is, hoe het werkt en waar je het meestal vindt in een Chinees gedicht, pikken ze het snel op.

Na deze les kunnen leerlingen zelf vormaspecten zoals, rijm, regellengte, parallellie etc., benoemen en herkennen in Chinese poëzie.

Achtergrond
Om de gedichten beter te begrijpen, en ook voor de afwisseling, is het goed om wat over de geschiedenis van de Tang-dynastie te weten. Je kunt zelf kiezen wat er aan bod komt in de lessen: onderwerpen als: An Lushan-rebellie, keizerin Wu Zetian, grafbeeldjes, Chang’an, zijderoute, boeddhisme/daoïsme/confucianisme, Yang Guifei, demografische ontwikkelingen, Tang als kosmopolitische samenleving, examensysteem etc.

Je kunt deze onderwerpen verschillend behandelen: als docent kan je een verhaal houden, maar wat ook goed werkt, is om leerlingen in groepjes te laten werken aan een onderwerp en dit in de klas te laten presenteren. 

Sommige onderwerpen kun je ook aan elkaar koppelen: het verhaal van Wu Zetian is een goed voorbeeld van hoe vrouwen vaak in de Chinese geschiedenis geframed worden. Als je het hebt over de Tang als kosmopolitische samenleving kun je een link maken met wereldburgerschap nu, hier in Nederland.

Gedichten lezen
Een groot deel van de lessen beslaat het lezen van vertaalde gedichten, thuis of in de klas, en daarna deze te bespreken. In het begin is het aan te raden dat de docent de bespreking leidt, later kunnen leerlingen dit doen. Dit kan door ze in kleinere groepen hetzelfde gedicht te laten bespreken en een verslag van die bespreking te laten maken. Dit kun je daarna klassikaal vergelijken. Als je denkt dat een leerling het aankan, kan je de leerling ook een gedicht laten bestuderen en zelf het gesprek daarover laten leiden in de klas.

Vertalingen vergelijken
Extra aandacht kan besteed worden aan de vertaling van Chinese poëzie. Door leerlingen vertalingen te laten vergelijken van hetzelfde gedicht krijgen zij inzicht in welke keuzes vertalers maken. Wat mag een vertaler toevoegen, weglaten of uitleggen om een gedicht begrijpelijker te maken? Ook hierbij is in het begin leiding van de docent nodig bij de discussie, en naarmate de leerlingen meer vertrouwen hierin krijgen, kunnen ze dit zelfstandig.

Gedicht schrijven
Als de leerlingen eenmaal wat Chinese poëzie hebben gelezen, is het tijd om zelf een gedicht te schrijven. Bij voorkeur buiten bij mooi weer! Eenmaal gezeten op een mooie plek gaan de leerlingen in stilte aan de slag. Het gedicht hoeft niet in het Chinees te zijn, maar het moet wel kenmerken van een klassiek Chinees gedicht hebben. Probeer dus te beschrijven wat je ziet, hoort, ruikt. Vermijd een ik-persoon. Nadat iedereen klaar is worden de gedichten voorgedragen, als de leerling dat fijn vindt, en worden de gedichten ook besproken. Kun je uit het gedicht afleiden wat de dichter voelde op dat moment? Kun je meegaan in dat gevoel?

Toetsing
De lessenserie wordt afgesloten met een klassieke schriftelijke toets, een voorbeeld kan opgevraagd worden. Voor de toets krijgt elke leerling een gedicht toebedeeld waarvan ze een vertaling moeten maken die ze op de toets moeten reproduceren en toelichten.

Materiaal
Voor de lessenserie is het nodig dat je veel gedichten verzamelt van Tang-dichters.

1. Op de website van de universiteit Leiden (verretaal) vind je overzicht van Chinese literatuur vertaald in het Nederlands.
Je kunt zoeken op dichter of vertaler. Daan Bronkhorst en Wilt Idema zijn de belangrijkste vertalers van klassiek poëzie en heel interessant om te vergelijken. Veel van hun vertalingen zijn verschenen in Nederlandse literatuurtijdschriften die makkelijk online te vinden zijn op bijvoorbeeld dbnl (Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren ).
Er zijn natuurlijk veel Engelse vertalingen van poëzie. Een van de bruikbaarste collecties is deze:

2. Michael Fuller, An Introduction to Chinese Poetry
Het bevat goede achtergrondinformatie over de dichters en geschiedenis. Alle gedichten vind je in karakters en met de glossen eronder. Daarnaast vaak een of meerdere vertalingen. Ook handig zijn de discussievragen bij elk gedicht. Als je het de leerlingen niet laat gebruiken, helpt het de docent in ieder geval bij het leiden van de discussie over gedichten.
Een ander goed boek voor de docent om zich in te lezen is:

3. Zong-qi Cai, How to read Chinese Poetry
Er is zelfs een werkboek bij voor inspiratie bij opdrachten.

4. Voor achtergrond bij de geschiedenis van de Tang-dynastie is heel nuttig: de onlinecursus ‘Cosmopolitan Tang’ van Harvard. Dit is ook samen met de leerlingen door te werken (bijvoorbeeld bij afstandsonderwijs). De cursus bevat korte uitlegfilmpjes over allerlei onderdelen van de geschiedenis van de Tang en het is makkelijk hier een keuze uit te maken. Ook is er een onderdeel Chinese poëzie waarin onder andere dieper wordt ingegaan op enkele gedichten. Er is een goed filmpje van Stephen Owen hoe hij in zijn klas een Chinees gedicht behandelt.

Opdracht Schoolexamen Chinese poëzie
(Jeroen Struive, Kandinsky Lyceum)

Het boek De gezangen van Chu heb ik geschreven om materiaal te bieden voor het behandelen van Chinese literatuur in de bovenbouw VWO. Het doel van dit document is om collega’s die weinig bekend zijn met Chinese poëzie op weg te helpen bij het ontwikkelen van inspirerende en uitdagende opdrachten voor leerlingen.    

Een belangrijke reden waarom ik het een goed idee vind om leerlingen met gedichten aan de slag te laten gaan, en niet met bijvoorbeeld romans, is dat er voor de leerling door de bondigheid van de teksten relatief veel tijd overblijft voor analyse van het werk. Zo leert een leerling een tekst goed en nauwkeurig te bekijken, en dat is een belangrijke algemene vaardigheid.

 Bij het uitwerken van de opdrachten hanteer ik meestal de volgende uitgangspunten:

-werken met vergelijking tussen teksten
-interpretatie staat centraal
-verbinding zoeken met de wereld buiten de tekst

Naast de concrete opdracht die ik hieronder als voorbeeld heb uitgewerkt, kun je leerlingen er ook voor laten kiezen om een opdracht te maken over een van de andere secties uit het boek De gezangen van Chu. Er zijn gedeelten onder andere gewijd aan mythologie, taoïsme, het Drakenbootfestival.

Enkele algemene tips:

-Kijk op jouw school of er een collega Nederlands of Engels (die lesgeeft in de bovenbouw en die jij ervaart als prettig om mee te werken) is die openstaat voor samenwerking. Deze collega heeft waarschijnlijk een heel andere invalshoek dan jij, en dat zul je denk ik goed kunnen gebruiken om te sparren.
-Denk vooraf na over hoe je de opdrachten gaat beoordelen. Wat zijn voor jou belangrijke criteria waaraan de leerlingen moeten voldoen? (zie voorbeeld rubrics op Chinees Cultuurplein)
-Ik raad je af om leerlingen dezelfde opdrachten te geven. Hierdoor voorkom je dat je gaat twijfelen over welke leerling wat zelf heeft bedacht en wat heeft overgeschreven.

Voorbeeld SE opdracht voor negen leerlingen
We hebben negen leerlingen en die noemen wij gemakshalve ABCDEFGHI. Zij worden verdeeld in drie groepjes van drie ABC- DEF- GHI. Sommige opdrachten maken de leerlingen als groepje, andere individueel. Dit staat telkens achter iedere opdracht vermeld. 

Onderdeel 1: De negen liederen (De gezangen van Chu p.31-50)

1 Elke leerling krijgt een van De negen liederen.
Vervolgens maakt elke leerling over zijn of haar gedicht de volgende oriëntatie-opdrachten:
Oriëntatie-opdrachten (individueel)

1 Welke symboliek kom je in jouw gedicht tegen die mogelijk verwijst naar een magisch wereldbeeld? Onderbouw je antwoord. (voor het magische wereldbeeld zie De gezangen van Chu p.45-50)
2 Beschrijf hoe het gedicht is opgebouwd: hoe begint het gedicht, wat gebeurt er onderweg en hoe eindigt het? 

Verdiepingsopdracht (per groepje van drie leerlingen ABC – DEF- GHI)

Schrijf een kort essay waarin jullie beargumenteren waarom jullie: 

1 De negen liederen lezen als zuiver sjamanistische liederen
2 De negen liederen lezen als gedichten die een verhulde politieke boodschap bevatten, zoals geïmpliceerd door de interpretatie van Wang Yi (zie p.50)

Kies een van de bovenstaande twee interpretaties. Gebruik hierbij voorbeelden uit de teksten. Anticipeer in jouw argumentatie mogelijke tegenargumenten. Maak bij de uitwerking van je essay gebruik van je uitwerking van de oriëntatie-opdrachten en de begeleidende teksten in het boek. 

Vergelijkingsopdracht (individueel) (Wang Jiaxin: Een asgrauwe dageraad)

Elke leerling krijgt een gedicht van de hedendaagse dichter Wang Jiaxin. De leerling vergelijkt dit gedicht met het aan hem of haar toebedeelde gedicht uit De negen liederen. 

-Wat zie je voor verschillen qua vorm?
-Wat zie je voor verschillen qua taalgebruik en symboliek?
-Wat maakt het gedicht van Wang Jiaxin een hedendaags gedicht? 

Onderdeel 2: het gedicht Li sao (De gezangen van Chu p.55-77) 

Oriëntatie-opdrachten (per groepjes ABC – DEF- GHI)

1 Vat “Het leven van Qu Yuan” (p.73-77) door Sima Qian samen in maximaal 150 woorden. 

2 Geef de opbouw van een deel (ABC deel 1, r.1-128; DEF deel 2, r.129-256; GHI deel 3, 257-372) uit Li sao weer in 150 woorden. 

3 Zoek een stanza uit Li sao die qua thematiek aansluit bij een stanza uit De negen liederen. Beschrijf enkele overeenkomsten en verschillen.  

4 Maak een vergelijking tussen Sima Qians biografie (p.73-77) over Qu Yuan en het gedicht Li sao.

Welke elementen of thematiek uit Sima Qians biografie vind je terug in de tekst van het gedicht? Geef de regelnummers, vat de desbetreffende passages in je eigen woorden samen en leg uit wat het verband is tussen de dichtregels en de desbetreffende passages uit de biografie. 

Verdiepingsopdracht (per groepje van drie leerlingen ABC – DEF- GHI)

Opdracht ABC: symboliek 

Symboliek. Bespreek de symboliek in het gedicht Li sao

Symboliek gaat over de toepassing van symbolen. Volgens de Van Dale is een symbool “een werkelijkheid die samenvalt met een andere en deze zichtbaar voorstelt”.  

Er bestaan talloze websites waarop er voorbeelden worden gegeven van symboliek. Raadpleeg die als je nog geen volledig beeld hebt van hoe een symbool in de poëzie werkt. 

Kies minimaal twee symbolen uit de tekst van het gedicht en geef de regelnummers erbij. Kies twee symbolen die met verschillende soorten werkelijkheid samenvallen.  

B Bespreek welke werkelijkheid met beide symbolen samenvalt. Leg uit waarom je dit vindt. Onderbouw je mening. 

C Waarom denk je dat de dichter voor deze symbolen heeft gekozen?    

Opdracht DEF: paradoxen 

De dichter drukt zich in Li sao nogal eens tegenstrijdig uit. Met andere woorden, hij spreekt zich nogal eens tegen. Een filosoof zou dan in de problemen komen, maar een dichter bezingt de werkelijkheid en als die tegenstrijdig is, dan zou deze tegenstrijdigheid een plaats moeten krijgen. In het gedicht laat de dichter zich bijvoorbeeld soms over een bepaald onderwerp of persoon positief uit, en in een andere passage komt ditzelfde onderwerp vervolgens in een negatief daglicht te staan. 

A Noem twee of meer tegenstrijdigheden. Geef de regelnummers erbij.

B Geef een korte interpretatie van wat beide passages volgens jou betekenen.  

C Leg uit waaruit de tegenstrijdigheid bestaat. 

D Leg uit of het mogelijk is om deze passages op een andere manier te interpreteren zodat ze minder paradoxaal zijn. 

Opdracht GHI: vertalingen titel

Vier verschillende vertalingen van de titel.

Geef, op basis van de letterlijke vertaling, vier mogelijke Nederlandse titels voor het gedicht Li sao.(zie p.69-70) 

Geef aan welk van deze titels je het best bij het gedicht vindt passen.

Licht je keuze toe en maak daarbij gebruik van voorbeelden uit de tekst.


Onderdeel 3: persoonlijke voorkeur (individueel)
We hebben ons tijdens de lessen verdiept in De negen liederen, gedichten van Wang Jiaxin en het gedicht Li sao. 

Leg uit naar welk van deze drie jouw voorkeur uitgaat.